ŠOLSKA PREHRANA

Subvencija prehrane za prizadete v poplavah

Za uveljavitev subvencije morate starši:

 • Najprej na CSD zaprositi za Odločbo o izredni socialni pomoči zaradi škode, ki vam je nastala zaradi poplav na podlagi 38. člena ZIUOPZP. Na CSD bodo po tem interventnem zakonu začeli izdajati odločbe predvidoma konec septembra. Več informacij o tem dobite na CSD.
 • V kolikor ste že dobili odločbo o izredni socialni pomoči, ki jo je CSD izdal v avgustu bodite pozorni, da je iz zapisa v izreku ali obrazložitvi mogoče ugotoviti, da gre za upravičenost do izredne denarne socialne pomoči za sanacijo po poplavah ali plazovih v avgustu 2023 (ker takrat še ni veljal ta zakon).
 • Ko dobite Odločbo o izredni socialni pomoči izpolnite Vlogo za subvencionirano prehrano, ki jo prenesete TUKAJ. (Otrok jo lahko dobi tudi v tajništvu.)
 • Na šolo pošljete izpolnjeno vlogo in ji kot prilogo priložite kopijo Odločbe o izredni socialni pomoči.
 • Ni pomembno, kdaj vlogo oddate šoli, ker ste do subvencije upravičeni za celotno obdobje od 1. septembra do 31. decembra, paziti morate le, da vlogo za Izredno socialno pomoč na CSD oddate do 31. decembra 2023.
 • Po oddaji vloge in odločbe vam bomo izstavili poračun že plačane malice in kosila in vam plačane malice in kosila od 1. septembra naprej knjižili kot dobroimetje do porabe teh sredstev. Subvencije pred prejemom Odločbe o socialni pomoči ne moremo urediti, ker za to nimamo pravne podlage.

Odjava prehrane

Zaradi pravočasnega obveščanja dobavitelja je se prehrana lahko odjavi do 9.00 za naslednji dan.


Velja za šolsko leto 2023/2024:

 

JEDILNIK ZAJTRKOV IN MALIC OD 17. 6. 2024 DO 24. 6. 2024

JEDILNIK KOSIL OD 17. 6. 2024 DO 24. 6. 2024

JEDILNIK ZAJTRKOV IN MALIC OD 10. 6. 2024 DO 14. 6. 2024

JEDILNIK KOSIL OD 10. 6. 2024 DO 14. 6. 2024

 

V času kosila bodo učenci imeli vedno na voljo vodo v vrčih.

OBROKI (LAHKO) VSEBUJEJO SELDI VSEH ALERGENOV, ZARADI PRISOTNOSTI V OBRATU!

1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove križane vrste in proizvodi iz njih
2. raki in proizvodi iz njih;
3. jajca in proizvodi iz njih;
4. ribe in proizvodi iz njih;
5. arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih;
6. zrnje soje in proizvodi iz njega;
7. mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo);
8. oreški, in sicer: mandlji, lešniki, orehi, indijski oreščki, ameriški orehi;
9. brazilski oreščki pistacija makadamija ali orehi Queensland ter proizvodi iz njih;
10. listna zelena in proizvodi iz nje;
11. gorčično seme in proizvodi iz njega;
12. sezamovo seme in proizvodi iz njega;
13. žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO 2;
14. volčji bob in proizvodi iz njega;
15. mehkužci in proizvodi iz njih.

 

Dietne obroke prehrane lahko prejema samo učenec, ki bo prinesel ustrezno zdravstveno dokumentacijo z zdravniškimi napotki.

Organizacijo šolske prehrane, pravico učencev do subvencije za šolsko prehrano, višino subvencije, pogoje in postopek za dodeljevanje določa Zakon o šolski prehrani. Prehrano starši otroku zagotovite z izpolnjenim in s podpisanim obrazcem Prijava učenca na šolsko prehrano, praviloma meseca junija za naslednje šolsko leto.

Vodja šolske prehrane Jana Škrlep (01 724 76 10)

Nekaj najpomembnejših informacij, ki zadevajo prehrano:

1. Ceno šolske malice določi minister za izobraževanje in za šolsko leto 2023/2024 znaša 1,10 EUR.
2. Subvencioniranje šolske prehrane

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku. Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo kriterije. Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo. Več informaciji o subvencioniranju prehrane si lahko preberite TUKAJ.

3. Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih.
4. Prehrana se obračuna vsak mesec za nazaj, in sicer za obdobje od prvega do zadnjega dne v mesecu. Učenci dobijo položnice v šoli, po pošti ali v obliki eRačuna.
5. Vodja šolske prehrane objavlja jedilnike na javnem mestu v šoli in na šolski spletni strani.
6. V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za čas odsotnosti učenca. Prehrano se odjavi do 9.00 ure ZA NASLEDNJI DAN, kasnejša odjava zaradi elektronskega vodenja evidence NI MOŽNA.
Prehrano lahko odjavite:
 • preko eAsistenta (priporočeno)
 • na tel.: 01 724 76 17 (Nuša Zakrajšek)
 • po elektronski pošti prehrana.osmenges @ gmail.com (naslov je namenjen IZKLJUČNO za odjavo prehrane). V sporočilu NUJNO navedite: ime, priimek in razred učenca, obroke (dieta) za katerega odjavljate prehrano, čas odsotnosti, vaš ime in priimek.

POMEMBNO: Če je bila odjava prehrane podana do 9.00 ure, velja odjava z  naslednjim dnem oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. V primeru, da je učenec, ki ima prehrano subvencionirano, odsoten in prehrana zanj ni bila odjavljena, se obračuna polna cena obroka. 

7. Starši oz. zakoniti zastopniki otroka se kot naročniki šolske prehrane obvežejo, da bodo redno in pravočasno poravnali stroške prehrane, tako da bi lahko šoli omogočili normalno finančno poslovanje in da bi se izognili neprijetnostim (npr. ukinitev kosila ali popoldanske malice) ter dodatnim stroškom pri izterjavi. Vse finančne zadeve v zvezi s prehrano ureja Nuša Zakrajšek, tel.: 01 724 76 17

Naša šola je vključena v šolsko shemoŠolska shema pomeni sistem razdeljevanja sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v šolah ob finančni pomoči Evropske skupnosti in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe svežega sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v prehrani učencev v osnovnih šolah. Njen namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih (ki povečuje tveganje za bolezni sodobnega časa). Evropska unija je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem, pri čemer pa je velik poudarek tudi na izobraževalnih in promocijskih aktivnostih.

 

 

 • Kosila za 6.-9. razred
  • Podjetje Perfect Meals d.o.o nam bo dostavljalo predpakirane tople obroke. Vsako kosilo bo pakirano v svoji embalaži s priloženim ustreznim priborom. Podjetje bo pripravljalo dnevno sveža kosila, ki bodo pripravljena iz surovin in živil visokega kakovostnega razreda, z manj soli, maščob in sladkorja. Pripravljala se bodo na osnovi Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah, Praktikuma in Praktičnih navodil za načrtovanje dnevnih toplih obrokov za otroke v šolah ter Priročnika z merili kakovosti za živila v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Kosila bodo pripravljali iz svežih surovin, brez konzervansov in ojačevalcev okusov, sestavljena iz priporočenih kombinacij različnih živil iz vseh skupin živil, ki zagotavljajo ustrezen energijski vnos vseh hranil, potrebnih za normalno delovanje organizma. Priprava hrane bo potekala tako, da bodo izpolnjeni vsi zdravstveno-higienski predpisi skladno z načeli sistema HACCP.