Svet staršev

Predsednik sveta staršev v šolskem letu 2022/23 je Aleksander Sešek (elektronski naslov: aleksander.sesek@fe.uni-lj.si)

Predstavniki razredov v svetu staršev v šolskem letu 2022/23

1.a Monika Boštjančič
1.b Katarina Goltez
1.c Sandra Urankar
1.č Jakob Juševec
2.a Klavdija Pavlin
2.b Maja Modec
2.c Rok Zevnik
2.č Marja Zakrajšek
3.a Peter Sitar
3.b Tina Brojan
3.c Jošt Štrukelj
3.č Ana Divjak
3.d Mery Kegl
4.a Mirko Šuštar
4.b Neža Golob
4.c Goran Gajič
4.č David Balažic
5.a Azra Mehić
5.b Petra Bolta Kurtović
5.c Katja Žerovnik
5.č Nina Slavinec
6.a Tina Rahne Mandelj
6.b Sara Gošnak
6.c Neža Prešeren
6.č Dušan Prelec
7.a Aleksander Sešek
7.b Gregor Lorber
7.c Rok Zevnik
7.č Nataša Česnovar Gregorc
8.a Mirsad Grapkić
8.b Marko Faletič
8.c Andrej Koncilja
8.č Lucija Nanut Markovič
9.a Mateja Vrhovnik
9.b Hermina Ortar
9.c Tanja Vdovč
9.č Barbara Vuga

 

Svet staršev OŠ Mengeš je vključen v Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije. Več o Zvezi si lahko preberete na spodnji povezavi

http://www.zasss.si/index.html

 

Naloge sveta staršev (66. člen ZOFVI):

–        predlaga nadstandardne programe,

–        daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

–        sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;

–        daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

–        razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

–        obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

–        voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole;

–        lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;

–        v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,

–        opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.