PROJEKTI ŠOLE

Tudi v šolskem letu 2018/2019 nas čaka veliko starih in novih izzivov, med njimi se bomo še posebej potrudili, da bo šola skrbela za kvalitetno in sodobno izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, živeli in vzgajali bomo za ekologijo in zdrav način življenja ter dobre medsebojne odnose, uresničevali vizijo šole in sledili smernicam Vzgojnega načrta.

Osrednja tema za letošnje šolsko leto: SMEH JE POL ZDRAVJA

 

PROGRAM NADALJNJE VZPOSTAVITVE IKT INFRASTRUKTURE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Več o programu je objavljeno na spletni strani Arnesa.

EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Ekološka osveščenost je postala način življenja naše šole in, kot povedo starši, otroci svoje eko prepričanje uspešno širijo v svojih družinah. Veseli smo, da so nas tudi starši podprli pri vseh naših eko dejavnostih, saj se zavedamo, da lahko le skupaj še kaj naredimo za naš planet. Več kot 100 ton starega papirja smo zbrali v lanskem šolskem letu.

Dobra organiziranost eko predstavnikov iz vseh razredov, usklajeno delovanje eko tima učiteljev in eko krožka, ki bo skrbel, da bo »živel« tudi eko kotiček, so dobra popotnica, da nam bo uspela še marsikatera našemu planetu prijazna akcija.

V okviru projekta eko šola kot način življenja potekajo različne dejavnosti, s katerimi širimo okoljsko ozaveščenost. V tem šolskem letu bomo še posebej sledili naslednjim ciljem:

 • razvijanju pozitivnih medsebojnih odnosov in odnosov do okolja,
 • vzgajanju za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • racionalni rabi energije in ločevanju odpadkov.

Vodja eko šole: Metka Trobec

Vodja zbiralnih akcij starega papirja: Simon Podboršek

Koordinatorja: Vesna Katarinčič (RS), Metka Trobec (PS)

ZDRAVA ŠOLA

OŠ Mengeš je vključena v slovensko mrežo Zdravih šol z namenom, da tudi učenci, učitelji in ostali zaposleni z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi krepimo svoje zdravje. Zavedamo se, da se v okolju, ki skrbi za telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje, učenci raje učijo in delajo, kar se kaže tudi v boljših učnih rezultatih.

Načrtno spodbujamo zdrav način življenja in dobre medsebojne odnose.

Veliko otrok je vključenih v različne gibalne dejavnosti, skrbimo za zdrave obroke, učencem omogočamo, da pri kosilu in sicer za žejo pijejo vodo, skrbimo, da učenci pojedo čim več jabolk, saj še vedno verjamemo, da eno jabolko na dan odžene zdravnika stran ter ozaveščamo o zaščiti pred soncem. Učenci od 1. do 3. razreda imajo možnost dodatne ure športa, ki poteka po pouku in jo izvajajo učitelji športne vzgoje. Shema »Šolsko sadje« učencem omogoča, da poleg zdravih obrokov pojedo tudi več sadja in zelenjave. Skupina zdravošolcev – razrednih predstavnikov in promotorjev Zdrave šole se redno mesečno srečujemo z mentoricama z namenom priprave na aktivnosti oz. delavnice, ki jih izvedemo v razredih.  Aktivnosti so namenjene spodbujanju zdravošolskih vrednot in vizije šole s poudarkom na osrednji temi oz. rdeči niti Zdravih šol, ki je letos GIBANJE, PREHRANA in DUŠEVNO ZDRAVJE. Vsako leto smo še posebej aktivni v aprilu, mesecu zdravja, ko izvedemo dejavnosti na nivoju šole.

Vodja zdrave šole: Nives Zelenjak

Koordinatorici: Maja Sršen (RS) in Nives Zelenjak (PS)

BOGATIMO DRUG DRUGEGA

Na šoli bo ponovno, v sodelovanju z Domom počitka Mengeš, potekal projekt Bogatimo drug drugega – prepletimo modrost in izkušnje starejše generacije in mladostno razigranost mladih. Sodelujejo učenci 7. razreda OŠ Mengeš in varovanci Doma počitka Mengeš.

Cilji projekta:

 • mlajša in starejša generacija se srečata na treh tematskih delavnicah (praznična decembrska, vaje za krepitev spomina in zbranosti, športna) ter na zaključnem srečanju v Arboretumu Volčji Potok,
 • mlajša generacija se seznani z dragocenimi izkušnjami starejših ljudi,
 • mlajša generacija se seznani s težavami, ki pestijo starejše,
 • generaciji oblikujeta strpen odnos,
 • generaciji navežeta prijateljske stike,
 • dvakrat v letu učenci naše šole pripravijo kulturni program in ga izvedejo v Domu počitka Mengeš.

Prostovoljci »Mavričniki« se z mentorico dobivajo na sestankih v šoli, samostojno obiskujejo starostnike v Domu počitka v Mengšu, pomagajo pri izvedbi delavnic in zaključnem srečanju.

Vodja projekta: Maja Mezgec Kristan

Vodja kulturnega programa: Nataša Banko

Vodja skupine prostovoljcev »Mavričniki«: Maja Mezgec Kristan

 

TRDINOVA LITERARNO-ETNOLOŠKA POT

Trdinova literarno-etnološka pot združuje rekreacijo z literarno-etnološkimi vsebinami, ki smo jih črpali iz del Janeza Trdine. Oboje je odlična ponudba za Mengšane in turiste, ki prihajajo v naš kraj. Spodbudili smo tako domačine kot tudi obiskovalce, da segajo po pisateljevih delih.

Turistično pot smo že predstavili širši javnosti in pripravili tudi promocijski material. Oživili smo že zdavnaj pozabljeno jed bizgec.

Učenci zgodovinskega krožka so izvedli raziskovalno nalogo:Trdinova literarno-etnološka pot, ki je zelo uporabna. Trdinova pot bo v živo tekla po naši lepi zeleni Gobavici. V okviru zgodovinskega krožka so nastale tudi igralne karte Trdinova petica, zanimiv turistični spominek, ki ga je podprla tudi Občina Mengeš.

Radi imamo svoj kraj. V slogu malega Trdine: ”Za nas boste še slišali.”

Mentorici: Ljubica Rožman in Dragomira Železnikar

 

ZAPOSLOVANJE ASISTENTOV ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH

 

V letošnjem šolskem letu smo na šoli vključeni v projekt »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 s ciljem sofinanciranja aktivnosti, namenjenih povečevanju zmožnosti zaposljivosti brezposelnih mladih, starih do vključno 29 let.

Asistent je v okviru projekta zaposlen za čas trajanja pouka v enem šolskem letu. V tem času bo v vzgojno-izobraževalnem zavodu pridobil dodatne kompetence in izkušnje ter s tem več možnosti za nadaljnjo zaposlitev.

 Asistent je vključen v vzgojno-izobraževalno delo kot nekdo, ki je prisoten v razredu oziroma skupini, in po navodilih strokovnega delavca pomaga otrokom s posebnimi potrebami in se odziva na potrebe vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju dela z otroki s posebnimi potrebami.

 V sklopu projekta asistentu omogočamo pridobivanje izkušenj v aktivnostih, s katerimi bo pridobil kompetence večjih možnosti zaposlitve po izteku projekta:

 • timsko sodelovanje in učenje soustvarjanja procesa pomoči otroku s posebnimi potrebami,
 • spoznavanje smernic za delo z otrokom s posebnimi potrebami,
 • priprava individualnega oz. akcijskega načrta: spretnosti evalvacije in načrtovanja dela z učenci s posebnimi potrebami,
 • konzultacije s strokovnimi delavci šole,
 • neposredno delo z učenci in razredom, v katerega je vključen,
 • opazovanje in posredovanje v medvrstniških odnosih,
 • spoznavanje razvojnih značilnosti otrok s posebnimi potrebami,
 • izdelava in uporaba didaktičnih pripomočkov,
 • analiza lastnega dela, posvetovanje, izboljšanje dela,
 • poznavanje samega sebe, lastnih sposobnosti in zmožnosti ter odzivanja v medosebnih odnosih,
 • komunikacijske veščine,
 • strokovno izpopolnjevanje z udeležbo na seminarjih oz. z branjem strokovne literature,
 • spoznavanje razreda kot socialne skupine,
 • spoznavanje šolskih dokumentov in zakonodaje,
 • spoznavanje šole kot institucije in spoznavanje dela strokovnih delavcev na šoli.

 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV PREKO ERASMUS PLUS PROJEKTOV

Na šoli smo prvič sodelovali v Erasmus plus projektih v šolskem letu 2017/18. Tri naše učiteljice so v sodelovanju s portugalskimi učitelji raziskovale, kako spodbuditi učence k branju. Na podlagi dobre izkušnje, smo se v letošnjem letu ponovno odločili za prijavo v Erasmus plus projekt. Tokrat se za sodelovanje odloča kar 10 učiteljev. Naši cilji pa so:

 • Internacionalizacija šole
 • Vključevanje sodobnih metod pouka v redno šolsko prakso
 • Vključevanje IKT tehnologija v redno učno prakso
 • Skrb za učence z učnimi težavami
 • Medkulturno povezovanje in odpiranje
 • Vzgoja za strpnost