PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

Glede na Zakon o osnovni šoli in Zakon o športu lahko status učenca perspektivnega športnika pridobi učenec, ki je star najmanj 12 let, je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. To pomeni, da je učenec registriran športnik, če je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov, ki jo vodi Olimpijski komite Slovenije (OKS) na podlagi javnega pooblastila (https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija). Ker je edino merilo za pridobitev statusa perspektivnega športnika vpis v seznam registriranih športnikov, vas, v izogib zapletom ob začetku šolskega leta, pozivamo, da pred oddajo vloge preverite, ali je vaš otrok vpisan v seznam. Če otrok ni vpisan na seznam, se obrnite na njegovo športno društvo in jih pozovite, da uredijo vpis v evidenco OKS.

Glede na Zakon o osnovni šoli in Zakon o športu lahko status učenca vrhunskega športnika pridobi učenec, ki doseže vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik. Iz določb Zakona o športu tako izhaja, da učenci v osnovni šoli ne morejo pridobiti statusa vrhunskega športnika, saj še ne tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih v absolutni starostni kategoriji (tj. članski kategoriji).

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti. Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Pridobitev lahko predlagajo starši učenca. Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti, obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo, učencem in starši.

Več si lahko ogledate na spodnjih povezavah.

Seznam kategoroziranih in registriranih športnikov OKS

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti in o dodelitvi statusa učencem OŠ Mengeš

Vloga za pridobitev statusa