OBVEZNI IZBIRNI PREMETI (7. do 9.r)

V šolskem letu 2023/24 na naši šoli poteka pouk naslednjih izbirnih predmetov:

Izbirni predmet Oznaka Učitelj/-ica
Nemščina 1 NI1 Urša Oražem
Nemščina 2, 3 NI2, NI3 Urša Oražem do vrnitve Mateje Lašič
Španščina 1, 2, 3 ŠI1, ŠI2, ŠI3 Veronika Bajuk
Logika LOG Lara Rugelj
Sodobna priprava hrane SPH Nina Urh
Urejanje besedil UBE Špela Šmitek
Multimedija MME Tjaša Gerbec
Računalniška omrežja ROM Tjaša Gerbec
Likovno snovanje 1, 2, 3 LS1, LS2, LS3 Samo Zelko
Izbrani šport: odbojka IŠP Aleš Koštomaj, Judita Rančigaj
Izbrani šport: košarka IŠP Tomaž Soklič, Špela Colnar
Šport za sprostitev ŠSP Judita Rančigaj, Aleš Koštomaj
Šport za zdravje ŠZZ Jure Trček, Špela Colnar, Tomaž Soklič
Ples PLE Klara Cukjati
Poskusi v kemiji POK Marija Otoničar
Obdelava gradiv – les OGL Anica Bekrić
Robotika v tehniki RVT Milan Burkeljca
Filmska vzgoja FVZ Samo Zelko
Literarni klub LIK Doroteja Šporn
Gledališki klub GKL Doroteja Šporn

 

 

Izbirne predmete v 7., 8. in 9. razredu izberejo učenci iz ponudbe šole za eno, dve ali tri leta. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec lahko izbira izbirne predmete ne glede na naravoslovni ali družboslovni sklop.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev (v celoti ali deloma) oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih. Starši, ki želijo da njihov otrok zaradi obiskovanja glasbene šole oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov, morajo izpolniti VLOGO in vlogi priložiti potrdilo o vpis v glasbeno šolo z javno veljavnim programom

Izbirni predmeti so v urniku eno uro tedensko (izjema je jezik, ki je dve uri tedensko), so obvezna sestavina učenčevega predmetnika in se ocenjujejo.

Učenec ne sme dvakrat izbrati istega izbirnega predmeta, razen pri nadaljevalnih predmetih (npr. nemščina, španščina, likovno snovanje 1, likovno snovanje 2…)

URNIK IZBIRNIH PREDMETOV je objavljen na oglasni deski v pritličju šole.

VARSTVO ZA UČENCE, KI ČAKAJO NA NADALJEVANJE POUKA IZBIRNIH PREDMETOV

Za učence, ki čakajo na nadaljevanje izbirnih predmetov v šoli, je organizirano varstvo, ki poteka vsak dan po razporedu in v prostorih, kot je objavljeno na oglasni deski v pritličju šole. Učenci morajo biti v času varstva prisotni v prostoru, kjer varstvo poteka in upoštevati navodila dežurnega učitelja. Le tako bomo lahko učencem zagotovili varnost in omogočili nemoteno nadaljevanje pouka na šoli.