IZBIRNI PREMETI

V šolskem letu 2018/19 na naši šoli poteka pouk naslednjih izbirnih predmetov:

Izbirni predmet Oznaka Učitelj-ica
Nemščina 1, 2, 3 NI1, NI2, NI3 Urša Oražem
Španščina 1, 2, 3 ŠI1, ŠI2, ŠI3 Veronika Bajuk
Obdelava gradiv: umetne snovi OGU Ajda Opeka
Obdelava gradiv: les OGL Anica Bekrić
Sodobna priprava hrane SPH Nikolaja Mušič
Urejanje besedil UBE Lara Kozarski
Multimedija MME Lara Kozarski
Likovno snovanje 1, 2 LS1 Lojze Kalinšek
Izbrani šport: nogomet IŠP-n Tomaž Soklič
Izbrani šport: košarka IŠP-k Petra Berdajs
Izbrani šport: odbojka IŠP-o Aleš Koštomaj
Šport za sprostitev ŠSP Aleš Koštomaj, Petra Berdajs, Tomaž Soklič
Šport za zdravje ŠZZ Judita Rančigaj, Tomaž Soklič
Ples PLE Petra Berdajs
Vzgoja za medije, radio RAD Lucija Lorger Hriberšek
Vzgoja za medije, televizija TEV Lucija Lorger Hriberšek
Poskusi v kemiji POK Marija Otoničar
Gledališki klub GKL Doroteja Šporn

Izbirne predmete v 7., 8. in 9. razredu izberejo učenci iz ponudbe šole za eno, dve ali tri leta. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec lahko izbira izbirne predmete ne glede na naravoslovni ali družboslovni sklop.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev (v celoti ali deloma) oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih. Starši, ki želijo da njihov otrok zaradi obiskovanja glasbene šole oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov, morajo izpolniti VLOGO in vlogi priložiti potrdilo o vpis v glasbeno šolo z javno veljavnim programom

Izbirni predmeti so v urniku eno uro tedensko (izjema je jezik, ki je dve uri tedensko), so obvezna sestavina učenčevega predmetnika in se ocenjujejo.

Učenec ne sme dvakrat izbrati istega izbirnega predmeta, razen pri nadaljevalnih predmetih (npr. nemščina, španščina, likovno snovanje 1, likovno snovanje 2…)

URNIK IZBIRNIH PREDMETOV je objavljen na oglasni deski v pritličju šole.

VARSTVO ZA UČENCE, KI ČAKAJO NA NADALJEVANJE POUKA IZBIRNIH PREDMETOV

Za učence, ki čakajo na nadaljevanje izbirnih predmetov v šoli, je organizirano varstvo, ki poteka vsak dan po razporedu in v prostorih, kot je objavljeno na oglasni deski v pritličju šole. Učenci morajo biti v času varstva prisotni v prostoru, kjer varstvo poteka in upoštevati navodila dežurnega učitelja. Le tako bomo lahko učencem zagotovili varnost in omogočili nemoteno nadaljevanje pouka na šoli.