V prispevku se lahko seznanite z delovanjem našega šolskega sklada in pomembno novostjo, možnosti, da mu namenite del svoje dohodnine, saj je naš šolski sklad od letos med upravičenci do dela dohodnine. Veseli bomo, če se boste odločili za to gesto. Postopek je zelo preprost in je opisan v nadaljevanju. Že zdaj hvala vsem, ki boste na ta način podprli poslanstvo in delovanje našega šolskega sklada.

Šolski sklad Osnovne šole Mengeš je začel z delovanjem že leta 2002, bil je eden prvih v Sloveniji.

S sredstvi šolskega sklada pomagamo učencem iz socialno šibkejših družin (npr. sofinanciranje šol v naravi in nakupa delovnih zvezkov), izboljšujemo pogoje in kakovost vzgojno izobraževalnega programa na šoli, zvišujemo standarde pouka in obogatimo programe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Pomemben del sredstev naš šolski sklad nameni za zniževanje višine stroškov za šole v naravi za vse učence, za sofinanciranje stroškov prevozov na ekskurzije in programov za nadarjene učence (v okviru obogatitvenih dejavnosti).

Finančna sredstva je do sedaj pridobival z donacijami na različnih prireditvah in dogodkih ter z donacijami posameznikov in podjetij. Smo ena izmed šol, ki prispevkov v šolski sklad nikoli ni zbirala s prispevki staršev na položnicah, kar želimo ohraniti tudi v prihodnje. Naši največji podporniki ste bili v vseh letih starši naših učencev, za kar smo vam zelo hvaležni.

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA ŠOLSKI SKLAD

S spremembo zakonodaje so lahko med upravičenci do dela dohodnine tudi šolski skladi šol. Z veseljem vas obveščamo, da je med njimi tudi šolski sklad naše šole. Kot davčni zavezanec imate zdaj možnost, da do 0,3 % svoje dohodnine namenite za donacijo šolskemu skladu OŠ Mengeš.

Na vas se obračamo s prošnjo, da del dohodnine (do 0,3 %) namenite šolskemu skladu Osnovne šole Mengeš in sicer to lahko opravite na sledeče načine:

  • preko storitev elektronskega poslovanja FURS (https://edavki.durs.si/) oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« (najdete pod rubriko Dokumenti), v katerem pod davčno številko upravičenca navedete 94625387 in vpišete odstotek, – NAVODILA najdete tukaj,
  • izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete, otrok pa ga prinese v tajništvo šole. Šola bo obrazec poslala na FU Ljubljana (obrazec lahko otrok prevzame tudi v tajništvu šole), – OBRAZEC prenesite tukaj,
  • obrazec izpolnite in ga lahko sami pošljete na pristojni finančni urad (FU Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana) – OBRAZEC prenesite tukaj.

 

DONATORSKA POGODBA Z OSNOVNO ŠOLO MENGEŠ

Z Osnovno šolo Mengeš lahko podjetje sklene tudi donatorsko podgodbo, pri čemer je donacija denarni tok, ki mu ne sledi protiusluga v blagu ali storitvah. Prejemnik donacije zato donatorju ne izstavi računa, ampak (na njegovo zahtevo) lahko sklene z njim pogodbo o donaciji ali mu izda potrdilo o donaciji. Vzorec pogodbe lahko prenesete tukaj.

Samostojni podjetniki in gospodarske družbe lahko donirana sredstva uveljavljajo kot davčno olajšavo. Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) v prvem odstavku 66. člena ter Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06) v 59. členu določata, da se za dane donacije prizna davčna olajšava pod naslednjimi pogoji:

  1. Donacija se prizna kot davčna olajšava za sredstva, dana v denarju ali v naravi (torej tudi v obliki izdelkov, blaga ali storitev).
  2. Donacija se prizna kot olajšava do zneska 0,3 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja, če je dana za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in verske namene prejemnikom, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih.
  3. Donacija se prizna kot dodatna olajšava do zneska 0,2 % obdavčenega prihodka, če je dana za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu in so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih.

Če davčni zavezanec olajšave, ki se priznava do višine 0,2 % obdavčenega prihodka, ne more v celoti koristiti oz. uveljaviti v letu izplačila donacije, lahko znesek neizkoriščene olajšave prenese in koristi v naslednjih treh davčnih obdobjih.

 

NAKAZILO SREDSTEV V ŠOLSKI SKLAD PREKO UPN NALOGA

Posameznik ali podjetje lahko šolskemu skladu OŠ Mengeš neposredno nakaže sredstva tudi preko UPN naloga. Pri čemer navede:

  • IBAN prejemnika: SI56 0110 0600 0032 130
  • Referenca prejemnika: SI00 555
  • Ime, ulica in kraj prejemnika: Osnovna šola Mengeš, Šolska ulica 11, 1234 Mengeš

Vzorec izpolnjenega UPN naloga najdete tukaj.

 

Iskrena zahvala vsem, ki ste že do sedaj prispevali sredstva v naš šolski sklad in vnaprej hvala vsem, ki ga še boste.