IZBIRNI PREMETI

V šolskem letu 2020/21 na naši šoli poteka pouk naslednjih obveznih izbirnih predmetov:

Izbirni predmet Oznaka Učitelj/-ica
Nemščina 1, 2, 3 NI1, NI2, NI3 Urša Oražem,  Mateja Lašič
Španščina 1, 2, 3 ŠI1, ŠI2, ŠI3 Veronica Bajuk
Obdelava gradiv: les OGL Anica Bekrić
Obdelava gradiv: umetne snovi OGU Ajda Opeka
Sodobna priprava hrane SPH Zala Rožanec
Multimedija MME Sašo Božič, Tjaša Gerbec
Računalniška omrežja ROM Tjaša Gerbec
Likovno snovanje LS1, LS2, LS3 Samo Zelko
Izbrani šport: košarka IŠPK Petra Berdajs, Tomaž Soklič
Izbrani šport: odbojka IŠPO

Aleš Koštomaj,

Judita Rančigaj

Šport za sprostitev ŠSP Aleš Koštomaj, Tomaž Soklič
Šport za zdravje ŠZZ Tomaž Soklič, Judita Rančigaj
Ples PLE Petra Berdajs
Poskusi v kemiji POK Marija Otoničar
Življenje človeka na Zemlji ŽČZ Katarina Pirnat
Astronomija: Sonce, Luna, Zemlja SLZ Tevž Globokar
Robotika v tehniki RVT Milan Burkeljca

Izbirne predmete v 7., 8. in 9. razredu izberejo učenci iz ponudbe šole za eno, dve ali tri leta. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec lahko izbira izbirne predmete ne glede na naravoslovni ali družboslovni sklop.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev (v celoti ali deloma) oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih. Starši, ki želijo da njihov otrok zaradi obiskovanja glasbene šole oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov, morajo izpolniti VLOGO in vlogi priložiti potrdilo o vpis v glasbeno šolo z javno veljavnim programom

Izbirni predmeti so v urniku eno uro tedensko (izjema je jezik, ki je dve uri tedensko), so obvezna sestavina učenčevega predmetnika in se ocenjujejo.

Učenec ne sme dvakrat izbrati istega izbirnega predmeta, razen pri nadaljevalnih predmetih (npr. nemščina, španščina, likovno snovanje 1, likovno snovanje 2…)

URNIK IZBIRNIH PREDMETOV je objavljen na oglasni deski v pritličju šole.

VARSTVO ZA UČENCE, KI ČAKAJO NA NADALJEVANJE POUKA IZBIRNIH PREDMETOV

Za učence, ki čakajo na nadaljevanje izbirnih predmetov v šoli, je organizirano varstvo, ki poteka vsak dan po razporedu in v prostorih, kot je objavljeno na oglasni deski v pritličju šole. Učenci morajo biti v času varstva prisotni v prostoru, kjer varstvo poteka in upoštevati navodila dežurnega učitelja. Le tako bomo lahko učencem zagotovili varnost in omogočili nemoteno nadaljevanje pouka na šoli.