INDIVIDUALNI IN SKUPINSKI POUK

Učencem, ki imajo težave pri učenju, šola nudi dopolnilni pouk, notranjo diferenciacijo in individualizacijo znotraj pouka ter strokovno pomoč šolske svetovalne službe. Če to ni dovolj, se otroci na podlagi strokovne presoje in soglasja staršev usmerijo v individualno ali skupinsko učno pomoč (ISP), kjer lahko v manjši skupini z učiteljem dosežejo vidnejši napredek. Pomoč lahko poteka enkrat tedensko izven ali v okviru pouka.

Ob pridobitvi odločbe za dodatno strokovno pomoč (DSP) s strani Zavoda RS za šolstvo, šola organizira dodatne prilagoditve v okviru pouka in individualne ure dodatne strokovne pomoči do pet šolskih ur tedensko. Učencem nudijo strokovno pomoč učiteljice DSP-ja: Janja Gonza, Sabina Jurič Šenk, Vanja Abram, Nina Keržič (Špela Tkalčič), Irma Tratnik, Maja Sadovnik, Polona Šetina, Ema Erzar Vidmar, Dušanka Strnad, Katja Kušar, Veronica Bajuk in predmetni oziroma razredni učitelji.

Učenci, ki izkazujejo posebne talente in nadarjenosti, so prav tako deležni pozornosti s strani šole. Nadarjene učence prepoznavamo v skladu s Konceptom dela z nadarjenimi učenci. O učencih 3. razreda, ki izkazujejo nadpovprečne rezultate, bodo o postopkih identifikacije nadarjenih učencev starši pisno in ustno obveščeni. V življenje in delo šole se bomo trudili vključiti čim več dejavnosti, ki bodo sposobnejšim učencem v izziv in bodo pripomogle k njihovemu celovitemu razvoju. Posebna pozornost jim bo namenjena v okviru pouka, interesnih dejavnosti, dodatnega pouka, pri pripravah na tekmovanja, s sodelovanjem na natečajih, šolskih prireditvah, v raziskovalnih nalogah, na različnih taborih, delavnicah …

Za omenjene učence smo pripravili tudi obogatitvene dejavnosti, ki potekajo skozi šolsko leto v različnih oblikah. Več je razvidno iz zgibanke, ki jo prejmejo učenci, in je objavljena tudi na spletni strani šole. Na dejavnosti se učenci prijavijo.

IZBIRNI PREMETI

V šolskem letu 2020/21 na naši šoli poteka pouk naslednjih obveznih izbirnih predmetov:

Izbirni predmet Oznaka Učitelj/-ica
Nemščina 1, 2, 3 NI1, NI2, NI3 Urša Oražem,  Mateja Lašič
Španščina 1, 2, 3 ŠI1, ŠI2, ŠI3 Veronica Bajuk
Obdelava gradiv: les OGL Anica Bekrić
Obdelava gradiv: umetne snovi OGU Ajda Opeka
Sodobna priprava hrane SPH Zala Rožanec
Multimedija MME Sašo Božič, Tjaša Gerbec
Računalniška omrežja ROM Tjaša Gerbec
Likovno snovanje LS1, LS2, LS3 Samo Zelko
Izbrani šport: košarka IŠPK Petra Berdajs, Tomaž Soklič
Izbrani šport: odbojka IŠPO

Aleš Koštomaj,

Judita Rančigaj

Šport za sprostitev ŠSP Aleš Koštomaj, Tomaž Soklič
Šport za zdravje ŠZZ Tomaž Soklič, Judita Rančigaj
Ples PLE Petra Berdajs
Poskusi v kemiji POK Marija Otoničar
Življenje človeka na Zemlji ŽČZ Katarina Pirnat
Astronomija: Sonce, Luna, Zemlja SLZ Tevž Globokar
Robotika v tehniki RVT Milan Burkeljca

Izbirne predmete v 7., 8. in 9. razredu izberejo učenci iz ponudbe šole za eno, dve ali tri leta. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec lahko izbira izbirne predmete ne glede na naravoslovni ali družboslovni sklop.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev (v celoti ali deloma) oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih. Starši, ki želijo da njihov otrok zaradi obiskovanja glasbene šole oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov, morajo izpolniti VLOGO in vlogi priložiti potrdilo o vpis v glasbeno šolo z javno veljavnim programom

Izbirni predmeti so v urniku eno uro tedensko (izjema je jezik, ki je dve uri tedensko), so obvezna sestavina učenčevega predmetnika in se ocenjujejo.

Učenec ne sme dvakrat izbrati istega izbirnega predmeta, razen pri nadaljevalnih predmetih (npr. nemščina, španščina, likovno snovanje 1, likovno snovanje 2…)

URNIK IZBIRNIH PREDMETOV je objavljen na oglasni deski v pritličju šole.

VARSTVO ZA UČENCE, KI ČAKAJO NA NADALJEVANJE POUKA IZBIRNIH PREDMETOV

Za učence, ki čakajo na nadaljevanje izbirnih predmetov v šoli, je organizirano varstvo, ki poteka vsak dan po razporedu in v prostorih, kot je objavljeno na oglasni deski v pritličju šole. Učenci morajo biti v času varstva prisotni v prostoru, kjer varstvo poteka in upoštevati navodila dežurnega učitelja. Le tako bomo lahko učencem zagotovili varnost in omogočili nemoteno nadaljevanje pouka na šoli.

ŠOLSKA MUZEJSKA ZBIRKA

Leta 2006 je Mengeš obeležil 210. obletnico javnega šolstva. Malo je šol pri nas, ki se lahko pohvalijo s tako dolgoletnim delovanjem. Šola je bila vedno pomembna za razvoj kraja in proučevanje zgodovine šolstva v Mengšu je zanimivo tako za učence, ki jih tematika zanima, kot za starše in ne nazadnje za njihove učitelje.

Pred leti sem bila zadolžena za urejanje kabineta učil na razredni stopnji. Ker šola ni imela stalnega kabineta, smo učila vsako leto selili v drug prostor, nameščali po učilnicah in seveda kar nekaj  odpisanih vrgli stran. Bolj ohranjeni, zanimivi, a za pouk neuporabni predmeti pa so nam bili v napoto in nismo vedeli, kam z njimi. Upali smo, da se bo v prihodnosti našel prostor, kjer bi te predmete lahko razstavili in predstavili javnosti. Do takrat pa so čakali v veliki, težki omari in jemali prostor novejšim didaktičnim pripomočkom. Odločili smo se, da bomo pričeli s sistematičnim zbiranjem učil, učnih pripomočkov in učbenikov. Tako je pričela nastajati muzejska zbirka naše šole. Večina predmetov je v lasti šole, nekaj starih učbenikov in predmetov pa so prispevali tudi posamezniki.

clip_image012

V šolskem letu 2004/2005 smo končno pridobili manjši prostor. Ugotovili smo, da zaradi omejenih sredstev šola ne zmore nabaviti aluminijasto-steklenih vitrin, ki smo jih videli v naravoslovnem muzeju. K sodelovanju smo povabili našega mizarja, ki že leta opravlja manjša popravila na šoli. S skupnimi močmi smo si zamislili opremo in konec januarja 2005, je bil kabinet opremljen z omarami-vitrinami in primerno osvetlitvijo. Odločili smo se, da bodo zbirke razstavljene po sklopih in sicer po predmetnih področjih. Tako je del namenjen naravoslovju, poučevanju matematike, slovenskega jezika, zgodovine in zemljepisa, športne in tehnične vzgoje. Vsi predmeti so opremljeni z napisi, če je znano tudi z letnicami.

clip_image010

Največ eksponatov nam je do sedaj uspelo zbrati za področje slovenskega jezika. Razstavljena so berila- čitanke iz let 1938, 1951 in 1959, 1963 in nekaj jezikovnih vadnic ter leposlovja. Posebno smo veseli pridobitve knjige Verske bajke, stare in nove, Bajke in povesti o Gorjancih (1904) pisatelja Janeza Trdine, ki se je rodil v Mengšu. Zaradi pomanjkanja prostora pa je del leposlovja razstavljen v vitrinah na hodniku.

clip_image008

Zanimivo je področje učne tehnologije, kjer so razstavljeni stari diaprojektorji, gramofoni in kinoprojektor. Zbrali smo tudi nekaj  dokumentacije, ki so jo vodili učitelji in  strokovno literaturo, s katero so si pomagali pri poučevanju. Najstarejši priročniki za učitelje so: Vzgojeslovje (1887), Pedagoški letopis (1905), Nazorni nauk (1907), Domača vzgoja (1923), Kulturna pedagogika (1927) in Slovensko ozemlje- Zemljepisni pregled za učiteljstvo (1938).

clip_image006

Učence  najbolj pritegnejo razstavljene šolske potrebščine: peresniki, lesene puščice, črnilnik in pivnik ter prva nalivna  peresa in šestila. Sprehodimo se lahko skozi dolgo obdobje poučevanja matematike, kjer so uporabljali  lesene didaktične  pripomočke, pa plastične ploščice, ki so jih uporabljali v osemdesetih letih (»nova matematika«) in »starega računalnika- rehenšibarja«.

clip_image004

Predstavljeno je tudi obdobje po 2. svetovni vojni, ko so bili mali učenci sprejeti v pionirsko organizacijo, pisali pionirsko kroniko in imeli svoj prapor. Ta čas niti ni tako daleč, je pa že zgodovina. Za vsako šolo so pomembni tudi dosežki na raznih natečajih. Šolsko glasilo Koraki je bilo kar trikrat nagrajeno, zato ima posebno mesto tudi v naši muzejski zbirki, prav tako kot publikacije in predmeti, ki jih je izdala šola. Stene krasijo  fotografije stavb, v katerih je potekal pouk v Mengšu. Zbranih pa je tudi nekaj dokumentov, ki jih je izdala šola in so podrobneje opisana v zborniku »Šola pod Gobavico«, ki je izšel ob 200-letnici javnega šolstva v Mengšu leta 1996.

clip_image002_0001

Seveda pa bi bila muzejska zbirka brez vrednosti, če ji ne bi življenja vdihnili naši učenci. V okviru zgodovine ali knjižnične vzgoje jim zbirke  predstavimo. Dosedanje izkušnje kažejo, da učence od najmanjših do devetošolcev tematika zelo pritegne. Učence in starše smo povabili, da pomagajo pri širjenju in obogatitvi zbirk. Ostaja nam še veliko dela. Naslednji korak je priprava kataloga s popisanimi predmeti in priprava kakšne raziskovalne naloge na predstavljene teme. Iskali bomo možnosti za pridobitev večjega prostora, kjer bi uredili učilnico, v kateri bi lahko predstavili pouk na star način.  Za strokovno pomoč se bomo obračali na Šolski muzej in na Urad za šolstvo. Skrbniki muzejske zbirke pa bi se morali udeležiti izobraževanja s tega področja.

BI SI ZBIRKO OGLEDALI?

Vabimo vse, ki vas zgodovina zanima, ali pa, če bi radi obudili spomine na čas, ko ste »gulili« šolske klopi, da si ogledate stalno razstavo v 1. nadstropju Osnovne šole Mengeš. Ogled je
možen v dneh, ko je na šoli pouk- po dogovoru. Pokličite po telefonu 01/ 724-76-10 in se dogovorite za ogled.

Pripravila Irena Sedej-Pečenko