Ob koncu 6. in 9. razreda opravljajo učenci nacionalno preverjanje znanja (NPZ). Udeležba na NPZ je za vse učence obvezna. Učenci pišejo preverjanje samo v rednem roku, naknadnega roka ni. Kot ste bili že obveščeni, se v 6. razredu znanje preverja iz slovenščine, matematike in angleščine, v 9. razredu pa prav tako iz slovenščine, matematike in športa. Učenci opravljajo preverjanje iz vseh treh predmetov.
Na dan, ko bodo potekali NPZ-ji, pridejo učenci 6. in 9. razreda v šolo ob 7.30.

Datumi preizkusov so določeni, o njih smo vas tudi že obvestili in sicer:
– torek, 4. maj 2021 – slovenščina
– četrtek, 6. maj 2021– matematika,
– ponedeljek, 10. maj 2021 – angleščina (6. razred), šport (9. razred).

Na dan, ko bodo potekali NPZ-ji, pridejo učenci 6. in 9. razreda v šolo ob 7.30. Učenci gredo neposredno v učilnice, kjer bodo pisali NPZ. O razporeditvi po učilnicah so bili obveščeni. V učilnici počakajo nadzornega učitelja. Pisanje NPZ-jev bo potekalo od 7.45 do 8.45. Po NPZ-ju bo potekal pouk po urniku. Učitelji na dneve NPZ ne bodo preverjali in ocenjevali znanja. Učence opozarjamo, naj bodo točni, ker v primeru zamude ne bodo mogli pristopiti k preverjanju.

POMEMBNO: Učenci bodo bo v torek, 4. maja 2021 v šoli dobili svojo kodo, ki jo bodo prinesli domov. Kodo skrbno shranite, saj jo bodo učenci potrebovali za internetni dostop do svojih ovrednotenih preizkusov znanja, za morebitne poizvedbe in do primerjav svojih rezultatov z državnimi dosežki.

Sprotne informacije o NPZ bodo učenci dobili v šoli – od razrednikov, učiteljev in na panojih v pritličju šole.

Dosežki so za učence, starše in učitelje dobrodošla povratna informacija o usvojenem znanju. Sicer se rezultati NPZ-ja se ne pretvarjajo v ocene in nimajo vpliva za zaključno oceno učenca, na koncu leta pa učenci ob spričevalu dobijo poseben dokument z obvestilom o doseženem rezultatu pri NPZ. Dosežki učencev pri NPZ se v letošnjem letu ne bodo upoštevali pri omejitvah vpisa v srednjo šolo.

Na šoli učence spodbujamo, naj se čim bolj potrudijo in poskušajo doseči lep rezultat. Za izjemen dosežek na NPZ-ju lahko učenec ob koncu leta prejme posebno priznanje. Prosimo starše, da nas pri pozitivni motivaciji otrok za NPZ podprete tudi vi.

Podrobnejše informacije v zvezi z NPZ si lahko preberete na spletni strani Državnega izpitnega centra (RIC), www.ric.si, kjer lahko najdete tudi publikacijo Informacije za učence in starše. Nekaj priporočil v zvezi z NPZ si lahko preberete tudi na šolski spletni strani www.osmenges.si v razdelku UČENCI – NPZ.

Na tej povezavi si otrok lahko ogleda in natisne preizkuse (z rešitvami), ki so jih učenci pisali v preteklih letih.

Učenci so domov prinesli še prošnjo za soglasje za reševanje Vprašalnika ob NPZ, v katerem bodo odgovarjali na vprašanja o poteku šolanja na daljavo in vplivu, ki ga je le to imelo na njihovo izobraževanje. Vprašalnik je pripravil Državni izpitni center v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo.