NA OŠ MENGEŠ RAZMIŠLJAMO, KAKO USPEŠNO SKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE

Mesec april je zelo pester, saj obeležujemo svetovni dan knjige, svetovni dan zemlje in svetovni dan zdravja. Ker je Osnovna šola Mengeš vključena v mrežo slovenskih zdravih šol, smo se seveda zdravošolci sestali 7. aprila – ob svetovnem dnevu zdravja. Razmišljali smo o zdravju; o svojem, o zdravju sošolcev in sošolk, Slovencev in zdravju svetovne populacije.

Ugotavljali smo, kako je to mogoče, da ljudi pesti vedno več zdravstvenih težav, četudi medicina in farmacija tako hitro napredujeta.

Sklenili smo, da našemu zdravju verjetno zelo škoduje onesnaženo okolje in seveda (ter predvsem) to, da ne znamo dovolj dobro poskrbeti za svoje zdravje. Da bi spodbudili k bolj odgovorni skrbi za zdravje tudi ostale učence naše šole, smo pripravili razstavo.

Kajti – osrednja tema Zdrave šole je DUŠEVNO ZDRAVJE. In zdaj že vemo, da zgolj skrb za zdravo prehrano in gibanje ne bo dovolj za ohranjanje zdravja, ki bi omogočalo kvalitetno življenje.

Priznamo, da je besedno zvezo duševno zdravje precej težko razumeti, še težje pa razložiti. Zato smo skrb za duševno zdravje razdelili na več sestavin:

  • Druženje oz. povezovanje
  • Gibanje
  • Nočni počitek (spanje)
  • Dnevni počitek (kadar ne počnemo nič)
  • Igra (ne računalniške igrice)
  • Zbranost oz. osredotočenost: da zmorem delati oz. misliti le na eno stvar
  • Čas zase: ko razmislim o tem, kaj si želim; v čem sem dober; kateri so moji cilji, …

Jeseni smo se o tem pogovorili na srečanju oddelčnih predstavnikov Zdrave šole. Ti so nato svoje znanje prenesli še svojim sošolcem.

Ob svetovnem dnevu zdravja pa smo izvedli samoocenjevanje skrbi za zdravje v oddelkih od 2. do 5. razreda. V raziskavi je sodelovalo približno 300 učencev.

Vprašalnik je izgledal takole:

Izkazalo se je, da učenci najbolje od vseh področij poskrbijo za DRUŽENJE, saj je več kot 85% otrok označilo, da uživajo v prijetnih odnosih (skoraj) vsak dan.

Le 15% vprašanih meni, da bi morali več storiti na tem področju.

Tudi na področju GIBANJA so se učenci ocenili kot uspešne. Kar ¾ vprašanih se giblje (skoraj) vsak dan. ¼ pa meni, da bi se morali gibati več.

Pri SPANJU pa smo se srečali s slabšim rezultatom. Le približno 65% odstotkov vprašanih ocenjuje, da spijo dovolj.

Tudi za dnevni počitek si naši učenci žal ne vzamejo časa. Verjetno so preveč zasedeni z gibanjem in druženjem s prijatelji. Kajti le dobra tretjina vprašanih pravi, da si vsak dan vzamejo nekaj minut in si oddahnejo.

Tudi za igranje znajo poskrbeti. Poudarili smo, da pri tem ne smemo upoštevati računalniških in video iger. Kljub temu skoraj vsi drugošolci in 83% tretješolcev pravi, da se igrajo prav vsak dan. V četrtem in petem razredu očitno časa za igro nekoliko zmanjkuje, saj je kar ¼ otrok ocenila, da bi se morali igrati več.

V sodobnem svetu, ko smo zasuti z množico informacij, je zares zelo težko biti zbran in osredotočen. To so zaznali tudi naši učenci, saj jih le polovica meni, da jim vsak dan uspe biti vsaj kratek čas osredotočeni le na eno stvar.

Na področju prehrane se otroci zavedajo, da je nezdrava hrana pogosto tako zelo okusna, da se ji ne zmorejo upreti in da zaradi tega (prepogosto) zavračajo zdrave obroke. Žal je le 2/3 otrok odgovorilo, da se prehranjujejo zdravo, 1/3 pa meni, da bi morala biti njihova prehrana bolj zdrava.

Zamislili smo se tudi nad osebno higieno. Vsi vemo, da higiena vpliva na naše zdravje; z umivanjem rok bi lahko preprečili marsikatero okužbo. Pa vendarle so bili naši učenci iskreni in pravijo, da si roke velikokrat umijejo zelo površno. Približno ¾ vprašanih učencev meni, da si dovolj temeljito umivajo roke, ostali pa so se malce zamislili in mnogi so sklenili, da bodo to navado izboljšali.

Poskrbeli smo, da smo ozavestili področja, ki vplivajo na zdravje in s tem na kvaliteto našega življenja.

Zdravošolci vsem vam želimo veliko zdravja!