V prispevku vam podajamo pomembna pojasnila v zvezi s pravico do prilagoditve šolskih obveznosti za učence športnike. Postopek pridobitve statusa bo  stekel ob začetku šolskega leta, o čemer vas bomo obvestili takrat, zdaj pa vas obveščamo o pomembni spremembi, da boste lahko pravočasno uredili vse potrebno.

Ministrstvo za izobraževanje je šole pozvalo, naj Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (v delu za dodelitev statusa športnika) uskladijo z Zakonom o športu.

Zakon o osnovni šoli in Zakon o športu določata, da se učencu s statusom športnika lahko prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Glede na Zakon o osnovni šoli in Zakon o športu lahko status učenca perspektivnega športnika pridobi učenec, ki je star najmanj 12 let, je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. To pomeni, da je učenec registriran športnik, če je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov, ki jo vodi Olimpijski komite Slovenije (OKS) na podlagi javnega pooblastila.

POMEMBNO JE PREDVSEM NASLEDNJE: učenec ima pravico do pridobitve statusa perspektivnega športnika in prilagoditve šolskih obveznosti le v primeru, če je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. Seznam registriranih športnikov je objavljen na spletni strani: https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija

Glede na Zakon o osnovni šoli in Zakon o športu lahko status učenca vrhunskega športnika pridobi učenec, ki doseže vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik. Iz določb Zakona o športu tako izhaja, da učenci v osnovni šoli ne morejo pridobiti statusa vrhunskega športnika, saj še ne tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih v absolutni starostni kategoriji (tj. članski kategoriji).

V prihajajočem šolskem letu bo tako edino merilo za pridobitev statusa perspektivnega športnika vpis v seznam registriranih športnikov, zato vas, v izogib zapletom ob začetku šolskega leta, pozivamo, da že sedaj preverite, ali je vaš otrok vpisan v seznam. Če otrok ni vpisan na seznam, se obrnite na njegovo športno društvo in jih pozovite, da uredijo vpis v evidenco OKS.