V prispevku podajamo nekaj pomembnih informacij glede ocenjevanja v času izobraževanja na daljavo (velja za učence, ki se ne samotestirajo v šoli in se izobražujejo na daljavo).

Učitelji objavljajo za učence navodila, gradiva in sporočila v spletni učilnici oddelka. Učitelji tudi spremljajo delo učenca in občasno z njim vzpostavijo stik, zato je pomembno, da učenec redno spremlja vsebine spletne učilnice. Učitelji na daljavo tudi preverjajo znanje učenca.

Preverjanje in ocenjevanje znanja za vse učence osnovne šole ureja Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 52/13).

Učitelj pred ocenjevanjem preveri znanje učenca. Učitelj lahko znanje preverja na različne načine.

Učenec je lahko pisno ocenjen največ dvakrat v tednu in enkrat na dan. O datumu pisnega ocenjevanja bo učenec obveščen prek spletne učilnice vsaj pet delovnih dni prej.

Pisno in ustno ocenjevanje se za učence, ki se izobražujejo na daljavo po navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda RS za šolstvo izvede izključno v šoli (in ne na daljavo). Z ocenjevanjem pred učenci svojega oddelka ali učne skupine se na ta način med drugim zagotovi javnost ocenjevanja.

O terminih ustnega ocenjevanja bodo učenca obvestili učitelji predmetov v spletni učilnici. Število ustnih ocenjevanj v enem dnevu oz. tednu ni omejeno.

Učencu ocenjene pisne izdelke izroči učitelj pri pouku v šoli. Starši lahko dobijo pisne izdelke na vpogled na pogovornih urah pri učitelju.

Učenec je z oceno ustnega ocenjevanja seznanjen takoj, z oceno pisnega ocenjevanja pa v sedmih delovnih dneh po izvedenem pisnem ocenjevanju.

Pravilnik določa minimalno število ocen, ki jih mora učenec pridobiti pri posameznih predmetih. V primeru, če učenec v času, ko se izobražuje na daljavo, ne bo pridobil ocen, bo le-te moral pridobiti po povratku v šolo. Koliko časa bo odlok veljal, pa je negotovo.

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat (ocen je lahko tudi več) v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov (npr. dve ustni oceni, ena pisna ocena).

Pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj šestkrat (ocen je lahko tudi več) v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov (npr. štiri ustne ocene, dve pisne ocene).

Če bo učenec neocenjen ob koncu pouka posameznega predmeta, do konca šolskega leta opravlja izpit iz tega predmeta (obdobje predmetnih izpitov določa šolski koledar, ki ga sprejme minister, pristojen za izobraževanje).

Za vstop v šolo mora učenec izpolnjevati pogoje določene z odlokom vlade (trenutno je to t. i. PCT pogoj). Učenec se lahko samotestira ob prisotnosti nadzornega učitelja ob prihodu v šolo, oziroma  lahko testiranje opravi pri katerem koli zunanjem izvajalcu, ki je skladno z razpisom Ministrstva za zdravje pooblaščen za izvajanje hitrih antigenskih testov SARS-CoV-2. V tem primeru mora otrok imeti s seboj potrdilo o HAG/PCR testiranju oz. drugo uradno dokazilo, ki ga pokaže učitelju.

V primeru, da bo učenec v šoli opravil samotestiranje, mora imeti s seboj izpolnjeno in podpisano soglasje, ki ga najdete na šolski spletni strani in set za samotestiranje, ki ga prevzamete v lekarni.

Posebej vas opozarjamo na naslednja navodila, ki smo jih dobili z MIZŠ: od trenutka, ko učenec v šoli opravi samotestiranje (oziroma testiranje opravi pri pooblaščenemu izvajalcu HAG/PCR testiranja), do izteka obdobja veljavnosti negativnega izvida testa (HAG test 48 ur, PCR test 72 ur), se učenec ne more šolati na daljavo in mora obiskovati pouk v šoli. Učenec namreč izpolnjuje pogoje, ki so za prisotnost v šoli določeni z odlokom in ne izpolnjuje pogoja za šolanje na daljavo.

Objavljeno: 8. 12. 2021